Témata seminářů vedení

Vedení skupin a týmů

Hlavní úkol úspěšného vedoucího spočívá v tom, zajistit rámcové podmínky, které umožní spolupracovníkům strukturovaně spolupracovat. Udává směr a stanovuje měřitelné cíle. Přitom nesledují pouze dosažení těchto  cílů nýbrž se zaměřují i na proces spolupráce. To jim dává přílěžitost jejich spolupracovníky lépe poznat, vidět a nasadit jejich potenciál. Nasazují spolupracovníky podle jejich silných stránek, které dále rozvíjejí. Jako nástroje vedení využívají delegace. V tomto tréninku se učí řídit proces spolupráce vyhodnocováním proběhlých úkolů. Pro řízení využívaji delegaci  a intregraci aktivně. Stanovují cíle a plánují proces na základě nástrojů Coverdale.

Témata tréninku

 • stanovit a sledovat měřitelné cíle;
 • vnímat díky reflexi vlastní roli vedoucího a na základě analýzy vědomě reflektovat svoje jednání;
 • zajistit integraci nových členů do týmu tak, aby pro tým co nejdříve přinášeli prospěch;
 • utvářet delegační procesy a prověřovat dosažení výsledků;
 • nasazovat spolupracovníky dle jejich silných stránek;
 • poradenstvím lépe zvládat individuální situace vedení.

Changemanagement – účinně vést v transformačních procesech

Mnoho podniků se v této době nachází v zásadních změnách. Doby, kdy bylo možné budoucí cíl jasně definovat jsou pryč. Tím také i „klasický“ changemanagement ztrácí na účinku. Jasné je pouze, že ke změně musí dojít a jak asi zhruba vypadá směr. Cesta musí následovat po krocích, aniž by bylo možno definovat výsledek. Organizace naráží na skleněný strop a musí být naměrovány transformačním procesem. Reflexe, pilotní fáze, nové metody, kreativita a otevřenost jsou podstatné součásti této nové formy řízení změn.

Jako vedoucí pracovník musíte plnit Vaše úkoly v těchto nových rámcových podmínkách. Vaším centrálním úkolem je zajistit orientaci a spoluutvářet proces vedoucí k transformaci organizace.

Témata tréninku

 • Od klasického changemanagementu k úspěšné transformaci organizace;
 • Vzory reakcí, které změny u lidí vyvolávají a jejich vliv na výkon a spolupráci v týmu. Konstruktivní zacházení s těmito vzory;
 • Moc a bezmoc v procesu – jaké mám možnosti se zapojit?
 • Definice vlastní role v procesu změny a umění vést sám sebe;
 • Komunikace a zdroj v procesech změny;
 • Posílit kompetenci ke změnám u sebe i spolupracovníků, dále ji rozvíjet a být tak lépe připravený na budoucí změny.

Konfliktmanagement – vedoucí jako zprostředkovatel a moderátor v konfliktu

V tomto tréninku si osvojíte, jak lze etablovat otevřenou kulturu konfliktu, ve které spolupracovníci rozpoznají problémy a potenciální konflikty v jejich časném stadiu a dokáží s nimi věcně nakládat. Naučíte se, jak lze konflikty správně analyzovat. Jako vedoucí pracovník správně rozhodnout, zda sám jako moderátor spolu s ostatními konflikt zvládnout anebo s externí pomocí zabránit případnému ohrožení situace v týmu.

Témata tréninku

 • Analyzovat konflikty a nasadit vhodné intervence k jejich řešení;
 • Identifikovat potenciální původ (např. nevyjasněná rozhraní) a aktivně se zasadit o dohody a nastavení pravidel k odstranění poteciálu konfliktu;
 • Rozpoznat příznaky konfliktu, urychleně je analyzovat a příčiny odstranit;
 • Vytvořit možnosti a alternativy, které umožní všem stranám dosáhnout win-win situace

Vedení virtuálních týmů

Vedení virtuálního týmu je pro vedoucího pracovníka vždy výzvou. Vedle klasických vedoucích kompetencí,  musí virtuální vedoucí prokázat dodatečné silné stránky. Když se jedná o překonání limitujících omezení v komunikaci ke kterým je třeba užívání stávajících informačních technologií. Sledování cílů a kontrola jsou stejně významné jako zajištění dobré a otevřené komunikační kultury i přes vzdálenost mnoha kilometrů.

Témata tréninku

 • zadání cílů, vyjasnění cílů a jejich monitoring při užití moderních informačních technologií;
 • sestavení a budování virtuálního týmu;
 • budování důvěry ve virtuálním týmu;
 • vedení pohovorů se zaměstnanci;
 • vedení virtuálních mítinků, příprava i vyhodnocení;
 • řídit klima v týmu a rozeznat indikátory konfliktu.

Trénink koučinku pro vedoucí pracovníky

Koučink je poslední dobou velmi často skloňovaný pojem a požadavky na vedoucí pracovníky obsahují stále častěji i kompetence koučování. Jen vyjímečně mají vedoucí pracovníci možnost absolvovat časově náročné vzdělávací cykly koučinku. Tento trénink nabízí v kompaktní formě náhled do problematiky koučinku a možnost procvičení koučování. To vše dokonce nad rámec „klasického“ koučinku, ve kterém je vztah kouče a koučovaného ve zcela jiném poměru než je tomu u vedoucího pracovníka a jeho spolupracovníka. Na základě tohoto tréninku může vedoucí pracovník podle potřeby zvolit a strukturovat vhodné postupy k podpoře svých spolupracovníků    a zásadně tak rozšířit svoje vedoucí kompetence.

Témata tréninku

 • Koučink v současné době a jeho uplatnění;
 • Model vedení podle Herseye a Blancharda
 • Angažovanost spolupracovníků podle znalostí a motivace
 • Různé způsoby koučování a jejich vhodné nasazení v různých situacích
 • Příprava a procvičování a vyhodnocování koučinku na základě neutrálních případů i případů z praxe účastníků