Témata seminářů spolupráce

Základy komunikace

Základní myšlenka semináře

Tento trénink nabízí účastníkům možnost rozvoje individuálních komunikačních technik a dovedností. Zaměřuje se na verbální a neverbální stránku osobního projevu při jednáních. Trénink napomáhá rozvoji vlastního charismatu a přesvědčivosti.

Cíle semináře

 • Uvědomit si a rozvinout základní nástroje komunikace;
 • Poznat vlastní převládající životní postoj k sobě a okolí a pochopit od toho odvíjející se způsoby jednání.
 • Volby verbálních a neverbálních prostředků v komunikaci;
 • Procvičit verbální a neverbální komunikaci a projev při prezentaci před skupinou – tvorba účinného projevu navenek, se kterým se účastník může ztotožnit;
 • Vyzkoušet si ovládat sám sebe při vlastním projevu;
 • Ověřit si jak si získat zájem a přesvědčit nejen obsahem, ale i formou projevu.

Stavba a organizace semináře

V tréninku využívá trenér interaktivních cvičení a výklad doplňuje i nácvikem různých situací a technik s pozorováním a zpětnou vazbou účastníků. K uvědomění si některých předností a rizik jsou využívány i dotazníky či testy. Každý z účastníků je minimálně dvakrát nahrán na kameru a má možnost sebereflexe z videozáznamu.

Asertivní jednání

Základní myšlenka semináře

Pro spolupráci jsou kromě osobních a odborných kompetencí každého člena týmu nezbytné i kompetence sociální a metodické. Právě na tyto schopnosti a dovednosti se zaměřuje Coverdale již přes 50 let při vývoji metody tréninku pro zdokonalení spolupráce. Tento trénink nabízí rozvoj asertivního (dospělého) přístupu k sobě a okolí a k přebírání zodpovědnosti za své chování. Přes zlepšení vlastní komunikace vede cesta k zefektivnění spolupráce v týmech, mezi odděleními, v pobočkách, v projektových týmech i v pracovních skupinách.

Cíle semináře

 • Osvojit si v komunikaci s ostatními prosadit vlastní zájmy a zároveň zohlednit zájmy druhé strany
 • Uvědomit si, že způsob komunikace vychází především z postoje k sobě a okolí (OK – ne OK);
 • Poznat vlastní převládající životní postoj a pochopit od toho odvíjející se životní scénář a způsoby jednání s okolím
 • Naučit se přebírat maximální zodpovědnost za své jednání
 • Posílit vnitřního Dospělého (asertivní část osobnosti)
 • Uvědomit si vlastní důvody vedoucí k emocionálním reakcím a neuspokojivým výsledkům komunikace
 • Vyzkoušet si asertivní/dospělé jednání na situacích z pracovního a soukromého života

Stavba a organizace semináře

Tento trénink je vhodný pro každého, kdo chce umět jednat bez rušivých emocí, naučit se brát ohled na sebe i na okolí a nenásilně dosahovat svého. Optimální počet účastníků je 8 osob a maximální počet je 10.

V tréninku se pracuje formou diskuze s vlastními zkušenostmi z oblasti komunikace a jednání s lidmi.

Některá témata se probírají a trénují hraním rolí a účastníci tak mají možnost si vyzkoušet situace podobné praxi. Trenér doplňuje situace formou prezentací nástrojů a teoretických modelů pro osvětlení problematiky.

Techniky úspěšného vyjednávání

Základní myšlenka semináře

V každodenní praxi musí každý z nás stále více vyjednávat, argumentovat a přesvědčovat – nejen se zákazníky a dodavateli, nýbrž i ve vlastní společnosti, například na rozhraních mezi projekty a línií, mezi zaměstnanci a vedoucími, mezi odděleními v pracovním procesu. Průběh a výsledek vyjednávání určuje budoucí úspěchy a má velký vliv na vztahy vyjednávajících partnerů.

Společnost Coverdale pracuje v oblasti vyjednávání podle principu „win – win“, vytvořeného na základě Harvard Negotiation Concept.

Do programu může být v případě potřeby zařazen příklad skupinového vyjednávání tak, jak k tomu skutečně v praxi dochází. Některé případy vyjednávání mohou pocházet obsahově z praxe pracovníků a tím je zajišťován maximální přenos poznatků ze semináře do praxe.

Cíle semináře

Tento trénink slouží k vypracování a osvojení základních principů důvěryhodného vyjednávání,

 • aby se tyto principy odrážely v dosavadním stylu vyjednávání, argumentace, přesvědčování a v budoucnosti byly úspěšně používány.
 • aby se použitím těchto principů dosahovalo lepších výsledků ve smyslu „win-win“ pro všechny zúčastněné a tím vybudoval a udržel důvěryhodný a dlouhodobý vztah.

V rámci tréninku bude dostatek prostoru pro výměnu zkušeností z různých oblatí působnosti účastníků.

Stavba a organizace semináře

Účastníci procvičují různé situace vyjednávání, počínaje vyjednáváním ve dvou a konče vyjednáváním více skupin s různými zájmy. Každé vyjednávání se vyhodnocuje za pomoci pozorovatele. Po analýze následuje plánování efektivního způsobu jednání, strategie a argumentace, aby mohla být další vyjednávání ještě úspěšněji provedena. Tento způsob práce umožňuje požadované rozšíření osobního potenciálu vyjednávání každého účastníka. Na úvod semináře se bude pracovat na neutrálních případech, aby bylo možno získat co největší učební zkušenosti. Těžiště leží na kompetenci procesní a je tedy zpočátku nežádoucí se příliš zabývat věcným obsahem. Případové studie pocházejí z Harvard Negotiation Project a Coverdale. Později v tréninku mohou být použity konkrétní příklady z praxe účastníků a je žádoucí, aby si každý účastník alespoň jeden příklad z vlastní praxe připravil. Každý tréninkový den budou prováděna tři až čtyři vyjednávání, mezi kterými bude trenér prohlubovat zkušenosti teoretickými vstupy a iniciovat tak nové možné úhly pohledu na vyjednávání.

Vedení obtížných rozhovorů

Základní myšlenka semináře

Obtížné rozhovory jsou nedílnou součástí komunikace a ať chceme či ne, musíme je vést. Někdy se jim snažíme vyhnout nebo je odsunout, ale tím se jich nezbavíme. Pokládáme si otázku proč …bychom ten rozhovor měli vést místo toho jak.. bychom ho měli začít a vést. Tento trénink dává praktický návod, jak se obtížných rozhovorů zhostit a jak je vést k úspěšnému odstranění negativních emocí a tím k dalšímu úspěšnému jednání. V komunikaci předcházejí obtížné rozhovory, které jsou úspěšně vedené – vyjednávání. Coverdale na obou tématech spolupracuje s Harvardským vyjednávacím projektem a základem pro tento trénink jsou metody „difficult conversations” Harvardské univerzity.

Cíle semináře

 • Příprava, vstup a vedení obtížného rozhovoru tak, aby bylo možné na něj navázat bez nepříznivých emocí;
 • Zabránit eskalacím, konfrontacím a konfliktům v situacích, kde to hrozí a které jsou pro nás důležité;
 • Poznat a procvičit techniky k vedení obtížných rozhovorů a nenásilné komunikace (M. Rosenberg)
 • Ujasnit si vlastní přínos pro komunikaci a tím i možnost volby vlastního vhodného přístupu k obtížným jednáním.

Stavba a organizace semináře

Účastníci procvičují různé situace vedení obtížných rozhovorů ve dvou. V úvodu je veden jeden cvičný rozhovor před ostatními pro zaškolení pozorovatelů a poukázání na jednotlivá problematická místa dialogu. Ostatní rozhovory jsou vždy vedeny ve skupinkách po třech – tedy s jedním pozorovatelem. Trenér střídá hovořící páry pro pozdější zpětnou vazbu. Paralelní cvičení více účastníků umožňuje sbírání zkušeností a poznatků více účastníků a tím i zvýšení efektivity přenosu poznatků do praxe. V průběhu tréninku absolvují účastníci 3 testy, které reflektují jejich přístup ke komunikaci, jejich emoce a jejich sebeuvědomění.

Efektivní spolupráce v týmu

Základní myšlenka semináře

V posledních letech lze sledovat, že společnosti po velkých investicích v oblasti výrobních a komunikačních technologií hledají další oblast, ve které lze získat výhodu před konkurencí. Touto oblastí se jednoznačně ukazuje oblast spolupráce. Spolupráce mezi zákazníky a dodavateli, mezi odděleními a týmy, ale hlavně uvnitř týmů. Spolupráce s ostatními lidmi vyžaduje nejen osobní a odborné kompetence, ale také kompetence z oblasti sociální a metodické, které jsou společností Coverdale shrnovány jako procesní kompetence.

Tento trénink se zaměřuje právě na osvojení si schopností a dovedností metodické a sociální kompetence. Tohoto tréninku se nemusí účastnit pouze stávající kompletní týmy, i když to může být výhodou. Z tohoto tréniku odchází každý účastník týmovější a se schopností orientovat se v týmové práci a účelně ji podpořit. Každý z účastníků si odnáší poznatky ze sledování procesu, odhalování obtížných míst, ve kterých spolupráce vázne a stagnuje. Zároveň ale získává přehled o možnostech tuto spolupráci orientovat na cíl celého týmu, oddělení a společnosti a osvojí si nástroje, které k tomu může vhodně použít.

Cíle semináře

 • Vypracovat s účastníky metody týmové, cílevědomé  a efektivní spolupráce;
 • Odhalit a dále rozvinout k tomu potřebné individuální silné stránky;
 • Rozvinout schopnosti každého účastníka pozorovat a vhodně zasahovat do procesu spolupráce týmu;
 • Zajistit přenesení zkušeností z tréninku do každodenní praxe.

Stavba a organizace semináře

Tento návrh tréninku je koncipován na 3 dny a bude prováděn jedním trenérem.

Ve dvou tréninkových dnech pracují účastníci na 5-6 úkolech, získávají vlastní poznatky a know how společnosti Coverdale. Zadání jsou neutrální a umožňují tak všem, aby se zapojili rovnoceně, bez ohledu na odbornost nebo předešlé zkušenosti. Po skončení práce a předání výsledku je proces účastníky vyhodnocován za asistence a zpětné vazby trenéra.

Moderace a vizualizace

Základní myšlenka semináře

Moderace je jednou ze základních kompetencí Coverdale (viz úspěšná publikace v němčině „Moderace jako nástroj vedení“).

Tato nabídka je obecná a lze jí přizpůsobit konkrétním požadavkům pro moderaci v rámci firmy.

Cíle semináře

Tento trénink moderace a vizualizace slouží k tomu, aby se stávající dovednosti cílové skupiny v moderování skupin ještě rozšířily. Moderátoři, budoucí moderátoři i členové projektových týmů budou mít možnost procvičit moderační techniky, a tak s použitím různých vizualizačních prostředků rozšířit svoji procesní kompetenci. Vlastní poznatky z tréninku budou posouzeny na základě dosavadní praxe a vytvořen plán dalšího žádoucího postupu pro zvýšení kvality porad a workshopů.

Stavba a organizace semináře

Základní metodou práce společnosti Coverdale je účení ze zkušeností. Při tréninku to znamená, že každý z účastníků bude mít možnost moderovat pracovní tým (ostatních účastníků) při zadání reálného úkolu po dobu 45 minut. Po této moderaci obdrží od ostatních účastníků a trenéra zpětnou vazbu na jeho činnost moderátora. Pokud není jinak dohodnuto se zadavatelem anebo s účastníky, týká se zadání úkolů také moderace. Účastníci tak mají příležitost získávat poznatky na třech úrovních – z obsahu vypracovaného úkolu, z vlastních zkušeností, ze zpětné vazby tréninku a z teoretických a praktických vstupů trenéra.

Projektový management

Základní myšlenka semináře

Projekty – moderní slovo, za kterým se skrývá organizace práce, která spojuje spolupracovníky z různých oddělení i různých firem do jednoho týmu, který funguje mimo běžnou linii vedení společností. Znamenají vždy něco nového a tím i změnu, tedy něco, co je dnes běžným rysem práce každé společnosti. Projektová práce má svá specifika a nesnadnou úlohu koordinovat komunikaci uvnitř týmu, ale hlavně na rozhraní k liniové organizaci. Kdo rozhoduje? Projekty mohou pomoci vyřešit úkoly a problémy, ale mohou také stát mnoho peněz a nevyřešit nic. Jak na to? Tento trénink nabízí formu praktické práce na projektech a miniprojektech možnost získat v laboratorním prostředí poznatky z projektové práce a konfrontovat je se zkušenostmi z praxe. Tento trénink dává ucelený přehled o problematice projektové práce a zprostřekovává praktické metody a instrumenty vhodné pro práci účastníků. V semináři se nevyskytují dlouhé přednášky a výklady trenéra doprovázené foliemi. I přes časovou náročnost bývá tento seminář hodnocen jako živý a bez dlouhé chvíle.

Stavba a organizace semináře

Trénink projektového managementu je koncipován tak, aby byly účastníkům v 1. části (2 dny) zprostředkovány základy spolupráce na projektech.

2.část (2 dny) se pak týká specifických požadavků na řízení projektů.

Náš trénink je charakterizován tím, že účastníci samostatně zpracovávají kratší i delší projekty, aby na jedné straně dosáhli kvalitativně hodnotných výsledků a na straně druhé získali zkušenosti samotnou prací v projektovém týmu, při řešení běžných situací jako v každodenní praxi. Paralelně k projektům, díky reflexi a feedbacku k danému pracovnímu procesu a vedoucímu projektu, získávají účastníci poznatky o významu sociální kompetence a skupinové dynamiky. Zpracovávaná témata jsou zpočátku neutrální, aby se mohl každý soustředit při práci i vyhodnocování na proces projektové práce. Postupem času lze zapracovat do tréninku i vlastní témata z praxe účastníků, pokud se mohou obsahově zapojit i ostatní účastníci a lze již během tréninku dosáhnout měřitelných výsledků.